Over lange files en kortzichtige politici

april 9, 2016 by  
Filed under artikel, De Stad

De verkiezingen naderen. Het is goed te merken. De coalitiepartijen beloven extra miljarden voor de infrastructuur. Daarbij worden specifieke kiezers meteen al bediend. De A20 bij Rotterdam! Een betere doorstroming tussen Rotterdam en Amsterdam. Aanleg van de verbinding A8/A9! Verbouwing van station Schiphol! Zeg maar alle ergernissen van de reiziger. Of beter gezegd: van de forens. Maar tegelijkertijd:kortzichtig en zonder goede analyse van het probleem.

Ach, waarom maak ik me druk over verkiezingsretoriek? Het huidige kabinet trekt niet één cent meer uit voor de infrastructuur. Alle voorstellen hebben niet eens betrekking op het volgende kabinet. Er wordt slechts gesproken over het verlengen van het infrastructuurfonds na 2028, met 2 jaar. Wie was er dan van plan om dat fonds niet te verlengen? Geld voor infrastructuur heb je altijd nodig. Toch irriteert me dat banale gedrag om nu reeds aan te geven aan welke wegen het geld van 2029 en 2030 moet worden besteed. Iedereen weet dat het kabinet Rutte nog € 6,4 miljard heeft gekort op het infrastructuurfonds. Waardoor allerlei plannen voor nieuwe wegen moesten worden uitgesteld. Ook elk volgend kabinet zal zelf bepalen hoeveel geld er in de komende vier jaar aan welke plannen zal worden uitgegeven. Je vraagt je af: waarom publiceren kranten dit soort goedkope berichten van politieke partijen?

Ook ik had er het zwijgen toegedaan als ik niet net het prachtige boekje van Arie Bleijenberg over de ‘nieuwe mobiliteit’ had gelezen. Bleijenberg beschrijft helder waarom we behoefte hebben aan een nieuw mobiliteitsbeleid. Dat het oude beleid is gebaseerd op de tijd van de industrialisatie en de opkomst van de auto. Tegenwoordig leven we in de tijd van de kenniseconomie, die zijn brandpunt vindt in de steden. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin de gemiddelde snelheid van de auto niet meer toeneemt. En tegenwoordig leven we in een tijd waarin het aantal autoreizigerskilometers al 10 jaar stabiel is en de mobiliteitsgroei geheel is verplaatst naar het vliegverkeer. Volgens Bleijenberg is het hoog tijd voor een ander mobiliteitsbeleid. En hij heeft helemaal gelijk.

Politici denken graag in termen van ‘de dagelijkse files’. Het dagelijks ongemak. En ze denken dat zij ervoor zijn om het dagelijkse ongemak van mensen weg te nemen. Maar daarvoor is de politiek helemaal niet. De politiek is ervoor om onze welvaart en ons welzijn te bevorderen. En daarvoor zijn niet de files maar de bereikbaarheid de goede indicator. Juist door meer banen en meer voorzieningen bereikbaar te maken (in een redelijke tijdsspanne), worden wij rijker en gelukkiger. En bij bereikbaarheid gaat het niet alleen om snelheid (files verlagen inderdaad de snelheid), maar ook om afstand. De meeste banen en de meeste voorzieningen zitten in de steden. Dus juist met het bevorderen van de verstedelijking en van de verdichting in de steden vergroten we de bereikbaarheid van banen en voorzieningen. Het is nog erger: door files te bestrijden stimuleren we dat mensen verder van de stad gaan wonen en dragen we bij aan de groei van de mobiliteit! Stel je voor hoe we de economie zouden kunnen stimuleren door een paar miljard bij te dragen aan nieuwe bouwlocaties in de steden, in plaats van vele miljarden te besteden aan nieuwe wegen naar de steden.

Daar komt nog iets bij. Stedelingen zijn relatief veel tijd kwijt met het bereiken van banen en voorzieningen. De stedeling heeft dus een mobiliteitsachterstand op al die burgers die buiten de steden wonen. Het lijkt me een goede extra reden om in te zetten op versterking van het stedelijk vervoer. Met name mass transit zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het stedelijk en stadsgewestelijk vervoer. Het lijkt me een mooie agenda. Als de politiek Nederland echt verder willen helpen moeten ze ophouden zich eindeloos te verplaatsen in de filerijder. Bij vervoer gaat het om bereikbaarheid en een grotere bereikbaarheid vergroot onze welvaart.

Maar dat niet alleen. De politiek is er niet alleen voor het leed van de filerijder op maandagmorgen, maar hoort ook oog te hebben voor de langere termijn. Niet voor niets heeft de regering het Klimaatakkoord in Parijs medeondertekend. Zou het niet wijs zijn om het toekomstig infrabeleid in het teken van ‘Parijs’ te plaatsen, dames en heren van de Tweede Kamer? En zou het misschien kunnen zijn dat ook het klimaatbeleid vraagt om kortere afstanden en verdere verstedelijking en verdichting? Zou dat geen goede goede reden zijn om uw kortzichtige wensen over A20, A4, A8 en A9 en nog een paar Brabantse tussenwegen even te parkeren en eerst eens na te denken over wat er echt wordt gevraagd? Dan laat ik nog maar even in het midden wat alle technologische ontwikkelingen ons op korte termijn wellicht al brengen. Want ook daarop kunnen we beter even wachten voordat we beslissen over de verbreding van wegen na 2028.

Deel dit bericht:

Hoe MKBA’s burgers tot consumenten reduceren

augustus 7, 2014 by  
Filed under artikel

Er is iets fundamenteels mis met MKBA’s. Dat wordt mijn conclusie. Voor die tijd ga ik hele mooie dingen opschrijven over het nut en het belang van MKBA’s.

Vorig jaar moest er € 6,4 miljard worden bezuinigd op het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Wegen, spoorwegen, bruggen, tunnels en wat dies meer zij voor de komende 16 jaar. De kabinetsformatie had een korting van € 2,4 miljard opgeleverd (einde FES) en het compromis over het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie nog eens € 4 miljard. In kleine kring ging men zich op het departement beraden. Hoe komen we tot een korting van € 6,4 miljard? Iemand opperde om uit te gaan van de MKBA’s die immers toch voor alle projecten voor handen waren. Iemand opperde dat de uitkomst misschien niet zou overeenstemmen met de wensen van de minister. Om die reden besloot men om aan de minister te vragen welke tunnels en wegen wat haar betreft beslist moesten doorgaan. Die projecten (waaronder de Blankenburgtunnel) werden voortaan ‘robuuste’ projecten genoemd. Die stonden voortaan boven de wet. Voor de prioritering van de overige projecten was de MKBA bepalend.

Kijk, daarom ben ik zo’n voorstander van MKBA’s. Om enige orde aan te brengen in het politieke gelobby rondom tunnels en snelwegen. En om persoonlijke opvattingen van ministers wat meer in het gareel te krijgen met het algemeen belang.

En natuurlijk weet ik dat achter de ‘uitkomst’ van de MKBA veel aannames verstopt zitten. Ik heb me in de Rijks Planologische Commissie, een roemrucht ambtelijk voorportaal, dan ook altijd geërgerd aan vertegenwoordigers van ‘Financiën’ die een project op voorhand afwezen omdat de MKBA ‘negatief’ was. Geen discussie verder nodig. Het interessante van een MKBA is nu juist dat het debat aan de hand van die aannames moet worden gevoerd. En dat het standpunt van de minister in zo’n debat overeind moet kunnen blijven. Een MKBA hoort dan ook de uitkomst van het politieke debat niet te dicteren, maar beter te onderbouwen. De MKBA en alle onderliggende aannames en uitkomsten horen een belangrijke rol spelen in het politieke debat. Dat gold in ieder geval niet voor die zogenaamde ‘robuuste’ projecten. Die waren alleen ‘robuust’ omdat de minister ze wilde.

En natuurlijk weet ik ook dat te veel overwegingen geen plek krijgen in een MKBA, of als pro-memorie-post worden afgedaan. Vooral op het oude VROM werd nogal eens geklaagd over het feit dat MKBA’s te weinig recht deed aan de ‘zachte waarden’. Ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, leefbaarheid, dat soort zaken. Maar dat argument valt tamelijk eenvoudig te weerleggen. Ten eerste mag de ‘uitkomst’ van de MKBA, dat ene cijfer, de uiteindelijke beslissing (dus) nooit dicteren en ten tweede kan verder onderzoek ongetwijfeld meer mogelijkheden vinden om baten en kosten te monetariseren.

Nee, mijn probleem zit nu juist bij dat monetariseren. Dat mensen hun preferenties alleen op de markt tot uitdrukking brengen. Dat hun betalingsbereidheid (voor natuur, voor groen, voor biodiversiteit, voor landschappelijk schoon) alles zegt over hun preferenties. De fundamentele misvatting dat een perfecte markt een betere weergave is van onze voorkeuren dan verkiezingen. Terwijl verkiezingen nu juist aanvullende informatie verschaffen. Ook als iemand niet bereid is om elke dag € 1 te betalen om een natuurgebied te betreden, kan hij de maatschappelijke baten van het natuurgebied veel hoger inschalen. En kan hij ook bereid zijn om collectief daaraan veel meer bij te dragen dan die ene euro per dag. Een burger is meer dan een consument. En mijn grote probleem met MKBA’s is dat burgers tot consumenten worden gereduceerd.

 

[column voor ESB-dossier oktober 2014]

Deel dit bericht: