Verbouwen, in plaats van bouwen!

maart 18, 2013 by  
Filed under Uncategorized

Geschreven voor: BouwendNederland.nl

Categorie_Beelden_500_310_c481_c300_gCenter_q_bouwen_09Als die crisis nu maar voorbij is! Als het kabinet de woningmarkt maar weer eens vlot trekt. Dan kunnen we weer gaan bouwen. Zou het echt zo zijn? Ik heb mijn twijfels. Oké, we weten dat de conjunctuur na een depressie altijd ten goede keert. Dat de economische groei altijd weer aantrekt. Maar dat betekent nog niet dat dezelfde bedrijven weer op hun oude winsten kunnen vertrouwen.

Laten we eens zien hoe de woningen, de kantoren en de infrastructuur erbij staan. De woningmarkt zit op slot, de huizenprijzen dalen snel. De luchtbel loopt leeg. Maar toch zou je zo’n snelle prijsdaling niet verwachten in een heel krappe markt. Van een krappe markt is ook geen sprake. Er staan momenteel meer dan 350.000 woningen leeg. Hoe kan dat als er al bijna 5 jaar veel minder wordt gebouwd dan waarmee de overheid in zijn behoefteramingen rekening hield? Inderdaad: die ramingen zijn al jaren te hoog. Maar nu lijkt er meer aan de hand te zijn. Ik noem twee feiten. Ten eerste bedroeg in 2012 het geboorteoverschot slechts 35.000 en het immigratieoverschot 13.000. Als die trend doorzet heb je uiteindelijk per jaar maar 25.000 nieuwe woningen nodig. Ten tweede zou er wel eens sprake kunnen zijn van een gedragsverandering. In Amsterdam is de ‘gezinsverdunning’ gestopt. Kinderen blijven langer thuis wonen. Terwijl alle behoefteramingen uitgaan uit van steeds kleinere huishoudens.

Niet alleen de vraag verandert, er is ook nog een enorm aanbod te verwachten bij de herstructurering van leegstaande kantoren. Er zijn veel te weinig bedrijven om de leegstaande 7,2 miljoen m2 kantoorruimte op te vullen (met een trend naar flexplekken en thuiswerken). Er zijn twee oplossingen: afbreken of verbouwen tot woningen.

De conclusie dringt zich op dat we in de komende decennia vooral zullen verbouwen. Aan nieuwbouw is nog maar nauwelijks behoefte. En dat geldt niet alleen voor woningen en kantoren, maar ook voor de infrastructuur. De automobiliteit is sinds 2005 niet meer gegroeid. De files verdwijnen in hoog tempo omdat er nog wordt gebouwd. Dat is binnenkort niet meer nodig. Het kabinet bezuinigt dan ook 6 miljard op nieuwe infrastructuur.

Natuurlijk, kantoren moeten worden verbouwd, huizen moeten worden verbouwd, wegen moeten worden onderhouden. Maar verbouwen is iets anders dan bouwen. De wereld van de bouw zal fundamenteel veranderen. Ik hoop dat de lobby van bouwend Nederland daarmee rekening zal houden.

Media: te gast bij Wekker Wakker op Radio 5

september 7, 2011 by  
Filed under lopen, Uncategorized

Op dinsdag 7 september 2011 was Wim Derksen te gast bij het Omroep Max radio 5 programma ‘Wekker Wakker’. Hij sprak hier over zijn nieuwe boek ‘Loopgek’ en ging daarbij in op vragen over verslaving, eenzaamheid tijdens het lopen en de reden waarom hij zoveel plezier beleeft aan het lopen van lange afstanden. Het gehele gesprek is terug te luisteren door op de link te klikken:

Artikel: Kabinet-Rutte verdient een betere oppositie

augustus 30, 2011 by  
Filed under Uncategorized

NRC Handelsblad – Opinie | Zaterdag 18-06-2011 | Sectie: Overig | Pagina: 50 | Wim Derksen
Het kabinet-Rutte zwaait met een botte bijl. Maar de oppositie roept alleen ‘niet doen!’, stelt Wim Derksen. Kom met alternatieven.

Een minderheidskabinet biedt de kans om politieke tegenstellingen te overbruggen. Bij het kabinet-Rutte lijken de politieke tegenstellingen eerder te worden uitvergroot. Ook door de oppositie. Dat is niet goed voor het beleid. En niet goed voor het land. De oppositie zou beter een andere opstelling kunnen kiezen.

Hoe verzoenend Mark Rutte ook wil overkomen, de voorstellen van zijn kabinet zijn dat niet. Hier staat een kabinet dat er alles aan doet om zich bij het rechtse deel van het electoraat populair te maken. Niet alleen door de grondigheid waarmee beleidswijzigingen worden ingezet, maar ook door de sterk ideologische verdediging in Kamer en in media.

Helaas reageert de oppositie, met name PvdA en SP, sterk antagonistisch. De termen ‘kaalslag’, ‘afbraak van de verzorgingsstaat’ en ‘asociaal’ zijn niet van de lucht. Daarmee missen de oppositiepartijen de kans om tot zinvolle vernieuwing van het beleid te komen. Bovendien spelen ze Rutte op deze manier in de kaart.

Rutte definieert zichzelf als ‘vernieuwer’. Door in zijn ‘frame’ (zijn definitie van de situatie) de rol van ‘antagonist’ te kiezen, wordt de oppositie geassocieerd met ‘behoud’. Terwijl er aan de samenleving nog heel wat valt te vertimmeren.

Nee, de oppositie zou Rutte juist moeten wegzetten als een ideologische gelovige, vervolgens zelf de gebreken van het vigerende beleid moeten benoemen, om ten slotte heldere alternatieven te formuleren.

Ik geef een paar voorbeelden. Het kabinet wil de Wajong fors aanpakken. Het ‘succes’ van de Wajong is onmiskenbaar. In korte tijd hebben 200.000 jongeren een plek gevonden in een regeling die eerder passief maakt dan activeert. Met het gevaar dat zij definitief buiten de arbeidsmarkt terechtkomen. Oké, laat Rutte ‘hardvochtig’ zijn, maar de oppositie wil deze situatie toch niet laten voortbestaan?

Het kabinet wil de sociale werkplaatsen aanpakken. De oppositie verdedigt ze met hand en tand. Maar is zo’n beschutte plek voor alle WSW’ers (Wet sociale werkvoorziening) werkelijk zo ideaal? Voelen velen zich met een echte baan niet veel gelukkiger? En kan iemand mij uitleggen waarom het aantal WSW’ers al jaren fors stijgt, terwijl de bevolking amper groeit? Oké, laat Rutte ‘asociaal’ zijn, maar waarom stelt de oppositie niet de fundamentele vraag waarom veel WSW’ers 130 procent van het minimuminkomen verdienen, terwijl werklozen die ook onvoldoende ‘verdiencapaciteit’ hebben, met minder dan het minimuminkomen moeten rondkomen?

Het kabinet wil het openbaar vervoer in de grote steden aanbesteden. Ook hier weer die sterk ideologische toon van de ploeg van Rutte. Alles lijkt beter dan de overheid. Maar waarom hoor ik de oppositie niet over de vraag hoe we het openbaar vervoer rondom de grote steden echt op het niveau kunnen brengen dat bij grote steden hoort?

Het kabinet valt de kunsten aan, het schept er zelfs schijnbaar plezier in om deze zogenaamde ‘linkse hobby’ aan te pakken (hoe conservatief en elitair het gemiddelde concertpubliek ook is). Maar hoe leg ik mijn hulp uit dat mijn amateurorkest (gemiddeld inkomen ruim boven modaal) per jaar 4.000 euro subsidie krijgt van de lokale overheid? Omdat wij onze hobby zelf niet kunnen betalen?

Het kabinet valt het pgb aan, alweer met al die zware ideologische rimram die het kabinet eigen lijkt te zijn. Maar waarom zou ik ontkennen dat deze regeling geheel uit de hand is gelopen en dat er erg veel geld wordt rondgepompt naar buren en familie die helemaal niet op mijn kosten hun buren en familie behoren te helpen?

Het kabinet heeft duurzame energie in de ban gedaan, heeft een omvangrijke subsidieregeling voor duurzame energie afgeschaft en gaat een extra kerncentrale bouwen. Ja, ‘rechts’ likt heden ten dage heel wat vingers. Maar waar zijn de plannen van de oppositie? Waarop gaan we inzetten, op wind, op zon, op biomassa? In welk tempo en in welke verhouding? En was die subsidieregeling van het vorige kabinet werkelijk zo effectief?

Nee, nee, ik sta een heel ander beleid voor dan dit kabinet. Maar wie Rutte echt wil ontmaskeren zal met een eigen verhaal moeten komen. Er is meer werk aan de winkel dan het geven van een voorspelbaar ideologisch antwoord op een te ideologisch kabinet.

Oké, laat Rutte ‘hardvochtig’ zijn, maar wie wil deze situatie laten voortbestaan?

Info: Wim Derksen is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van PvdA en GroenLinks.

Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.