sluit
sluit
Over Wim

Over Wim

Ik observeer politiek en bestuur met grote intensiteit en ik wil mijn observaties graag delen. Vandaar die gestage stroom blogs op deze site. Als wetenschapper observeer ik van buiten af. Maar omdat ik zelf lange tijd onderdeel ben geweest van die bijzondere wereld van de overheid, voel ik me ook zeer betrokken. En dat maakt me soms ook kritisch. Ik kan slecht tegen de geheimtaal van de overheid, ik kan slecht tegen ambtenaren die elkaar eindeloos napraten. Een overheid kan alleen maar beter worden als zij zichzelf steeds blijft bevragen. Dat gebeurt vaak te weinig. En daarom probeer ik in al mijn blogs openbaar bestuur en politiek vooral te bevragen. Soms scherp, soms mild, soms door de lezer op het verkeerde been te zetten. Daarbij ben ik steeds benieuwd naar de feiten. Goed beleid begint met het helder onderscheiden van feiten en normen.

Mijn betrokkenheid bij politiek en bestuur uit zich niet alleen in blogs. Ik heb een bloeiend bedrijf van waaruit ik veel masterclasses en leergangen organiseer. Dat onderwijs bevindt zich altijd, net als mijn carrière, op het snijvlak van kennis en beleid, van wetenschap en overheid. Mijn masterclasses en leergangen worden daarom ook gevolgd door beleidsmedewerkers èn door onderzoekers. Daarnaast zit ik vaak commissies en congressen voor. Vanuit inhoudelijke deskundigheid, als onafhankelijk wetenschapper en met grote betrokkenheid bij de overheid.

In het verleden was ik hoogleraar bestuurskunde en gemeentekunde in Leiden en Rotterdam. Daarnaast was ik lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, directeur van het Ruimtelijk Planbureau (voorloper van PBL) en Chief Scientist van het Ministerie van VROM.

En oh ja, wat zijn uw hobby’s? Ik heb mijn geest vaak opgeruimd door hard te lopen. Bijna 50 marathons. Ik ben een verwoed zeiler, bergwandelaar en schaatser. Maar bovenal ben ik fagottist. Op dit moment ben ik leerling van Jos Lammerse. Bovenal ben ik gelukkig getrouwd met Marie Louise Goslings. Maar dat is dan weer geen hobby.


Personalia

Naam
Wim Derksen
Geboortedatum
24 maart 1952 te Meppel
Opleiding
Sociologie RU Groningen, 1970-1976
Promotie
1 mei 1980 op een proefschrift over burgemeesters

Werkervaring

2011 - heden       
Zelfstandig professional op gebied van onderwijs en advies
2000 - 2015
Hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
2008 - 2011
Chief Scientist, Ministerie van VROM
2002 - 2008
Directeur Ruimtelijk Planbureau te Den Haag
1994 - 2000
Hoogleraar lokaal bestuur, Universiteit Leiden
1993 - 2000
Lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
1989 - 1994
Hoogleraar bestuurskunde Rijksuniversiteit Leiden
1986 - 1991
Directeur onderzoekscentrum ‘Sturing en samenleving’ Universiteit Leiden

Advisering van beleid

Als Chief Scientist, als directeur van het Ruimtelijk Planbureau en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ben ik nauw bij het overheidsbeleid betrokken. Een Chief Scientist legt binnen het departement de verbinding tussen kennis en beleid, door enerzijds een actieve bijdrage te leveren aan de kennisagenda van het departement, en anderzijds de doorwerking van nieuw onderzoek en nieuwe adviezen in het beleid te bevorderen. Het RPB voorziet het beleid van een gedegen onderbouwing en agendeert nieuwe onderwerpen middels een verkenning van de (ruimtelijke) toekomst. De WRR adviseert de regering over boven-sectorale toekomstige ontwikkelingen. Bij de WRR schrijf ik onder andere het rapport Het borgen van publiek belang. Ook als voorzitter en lid van tal van commissies ben ik nauw bij de beleidsvorming in Den Haag en op het lokaal niveau betrokken.

Managementervaring

Op 1 januari 2002 ben ik benoemd tot directeur/grondlegger van het Ruimtelijk Planbureau dat op dezelfde datum van start ging. Het RPB heeft dezelfde status als CPB en SCP. Het is onafhankelijk en werkt voor de overheid. In een periode van zes jaar heb ik een organisatie opgebouwd van ca. 75 fte. Als directeur ben ik verantwoordelijk voor het vaststellen van het werkprogramma en voor de ontwikkeling van een organisatiecultuur en –structuur die nauw aansluit bij het soort professionals dat binnen het RPB werkzaam is. Een dergelijke organisatie is bijna per definitie een platte organisatie, met een grote autonomie voor onderzoekers. Er wordt gestuurd op ‘motivatie en kwaliteit’. In de laatste jaren brengt het RPB ongeveer 25 studies en adviezen per jaar uit. In 2008 wordt het RPB met het Milieu- en Natuurplanbureau gefuseerd tot het Planbureau voor de Leefomgeving.
In de periode 1985-1989 heb ik het onderzoekscentrum Sturing en samenleving van de Rijksuniversiteit Leiden opgericht en uitgebouwd tot een centrum dat bij mijn afscheid meer dan 20 onderzoekers telde van verschillende disciplines (sociaal-wetenschappelijk en juridisch) binnen een groot aantal projecten, waarvan verschillende in internationale samenwerking. ‘Sturing en samenleving’ was een gezamenlijke onderzoekschool avant la lettre van de Faculteiten Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid. Het is achteraf een broedplaats gebleken van vele hoogleraren. Binnen het onderzoekscentrum stond de vraag naar de sturingsmogelijkheden van de overheid in een democratische rechtstaat centraal.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Veel onderzoek dat ik in mijn wetenschappelijke carrière heb uitgevoerd is gefinancierd door departementen en gemeenten. Het onderwerp betreft aanvankelijk vooral het lokaal bestuur en het binnenlands bestuur (de verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten). Later verschuift het accent naar sociale zekerheid en ruimtelijke ordening, hoewel lokaal en binnenlands bestuur altijd weer terugkeren. De publicaties verschuiven van empirisch naar reflectief. In de laatste tien jaar ligt het accent op de complexe relatie tussen kennis en beleid.
Alleen en met anderen publiceerde ik meer dan 30 wetenschappelijke boeken. Het aantal wetenschappelijke artikelen en overige publicaties loopt in de honderden. Daaronder veel columns in kranten en tijdschriften.

Functies

 • Voorzitter werkgroep Internationalisering Amstelveen [2020]
 • Adviseur NCTV [2019]
 • Voorzitter Critical Review Schiphol [2018]
 • Voorzitter Visitatiecommissie Gezondheidsraad [2017]
 • Voorzitterschap Critical Review Aardbevingen en onderzoek Groningen [2016-2021]
 • Voorzitter werkgroep Energie-neutrale omgeving Ministerie van BZK [2016]
 • Lid begeleidingsteam crisisonderzoek provincie Drenthe [2015-2016]
 • Voorzitter Evaluatiecommissie toezicht zbo’s IenM [2014-2015]
 • Jurylid onderzoeksvoorstellen Vlaamse Landmaatschappij [2014]
 • Voorzitter VNG-commissie ‘Stedelijk perspectief’ [2013-2014]
 • Voorzitter ‘Wetenschapskring IenM’ [2013- 2019]
 • Voorzitter Visitatiecommissie Súdwest-Fryslân [2013]
 • Adviseur minister Plasterk over bestuurlijke reorganisatie [2013]
 • Voorzitter Regiecommissie Evaluatie Bouwbesluit [2012-2013]
 • Lid Strategische Adviesraad Witteveen+Bos [2011-2013]
 • Decaan Rijksprojectacademie [2012-2013]
 • Decaan Master of Strategic Urban Studies, NICIS-NSOB [2010-2013]
 • Voorzitter begeleidingscommissie Onderzoek vraagprogrammering TNO en gti’s. [2010]
 • Lid jury Rotterdam Maaskantprijs 2010 [2009-2010]
 • Voorzitter Visitatiecommissie Kennisinstituut voor Mobiliteit binnen het Ministerie van VenW. [2009]
 • Voorzitter tendercommissie NWO-programma Duurzame Aarde. [2009]
 • Lid van de SER-commissie Marktwerking en publieke belangen. [2009]
 • Adviseur minister Vogelaar over nieuwe rijksbeleid voor de grote steden. [2008]
 • Voorzitter Expertteam herijking verdeling ambulances. [2007-2008]
 • Lid commissie Ruding. Over de meerwaarde van private financiering bij de aanleg van infrastructuur. [2007-2008]
 • Voorzitter procescommissie evaluatie Schipholbeleid. [2005-2006]
 • Lid van de visitatiecommissie WODC, onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie. [2005]
 • Lid Congrespresidium van de Partij van de Arbeid [2003-2008]
 • Lid verkiezingsprogrammacommissie (landelijk) Partij van de Arbeid [2006]
 • Lid commissie Integriteit van de Partij van de Arbeid (landelijk) [2005]
 • Lid Raad van Toezicht RIVM [2002-2004]
 • Voorzitter interdepartementale commissie (MDW) Verzorgenden en verplegenden. [2001]
 • Visitator Onderwijsraad. Ik bepleit om niet langer enkel te focussen op de gelijken-kansen-discussie. [2001]
 • Lid voorbereidingscommissie verkiezingsprogramma PvdA afdeling Den Haag [2001]
 • Voorzitter interdepartementale commissie (MDW) Toetredingsbelemmeringen medische beroepen. [2000-2001]
 • Lid van de stuurgroep Infodrome. [2000-2002]
 • Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1994-2000)
 • Lid voorbereidingscommissie verkiezingsprogramma PvdA landelijk [1997]
 • Voorzitter van de interdepartementale commissie Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen. [1996-1997]
 • Voorzitter Werkgelegenheidsadviesraad van de gemeente Rotterdam. [1994-1998]
 • Lid van de commissie Houben over de modernisering van de sociale werkvoorziening. De commissie stelt voor om de sociale werkvoorziening verder te ‘normaliseren’ in de richting van een normaal bedrijf. [1993-1994]
 • Voorzitter programmacommissie PvdA afdeling Rotterdam [1993-1994]
 • Lid van de Beraadsgroep Algemene Bijstandswet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. [1993]

Functies in de culturele sector

 • Voorzitter Stichting RBO Sinfonia [2020-heden]
 • Voorzitter Stichting Fagotfestival [2019-heden]
 • Voorzitter UBE (Utrechts Blazers Ensemble) [2018-heden]
 • Voorzitter Bellitoni, orkest voor amateurs en professionals [1979-1991]

Vanaf 2016 ben ik contract-student aan het Conservatorium van Amsterdam (2016-2018) en het Prins Claus Conservatorium te Groningen (2018-heden).