Lodewijk Asscher en het nieuwe perspectief #PvdA

januari 10, 2021 by  
Filed under artikel, Geen categorie

Op 7 december jl. was het de beurt aan Lodewijk Asscher om de Den Uyl-lezing uit te spreken. Het was een lezing die klonk als een klok. Asscher had er duidelijk werk van gemaakt. Het was een coherent verhaal. Hij trok een stimulerende conclusie: we moeten terug naar de ideologie. Waar Wim Kok in 1995 de ideologische veren had afgeschud, koos Lodewijk Asscher weer voor een ideologische PvdA, weg van het pragmatisme. En zeker weg van het neo-liberale denken. 

In dat neo-liberale denken staat de markt centraal. Overal waar de markt en marktprikkels het maatschappelijk verkeer kunnen coördineren, moet de markt zijn werk doen. Veel erger: in dit denken is de overheid niet de oplossing, maar het probleem. Mannen als Sweder van Wijnbergen riepen in die tijd: laat het over aan de markt als er een markt is, en als er geen markt is, moet je een markt scheppen. 

Door zich (deels) tot dit neo-liberale denken te bekeren is de PvdA ver weggeraakt van de lang beleden sociaal-democratie. Daarbij mogen we overigens niet vergeten dat de PvdA tussen 1994 en 2017 16 jaar in de regering heeft gezeten. Dat is bepaald geen slechte score. Maar het neo-liberale denken heeft uiteindelijk wel de samenleving een enorme poets gebakken. Ten eerste bleek die marktwerking op tal van terreinen heel anders te werken dan werd gesuggereerd. En ten tweede werd de markt zo dominant dat de ongelijkheid alleen maar groter werd, vooral in vermogens, maar ook in kansen. Het werd steeds duidelijker dat de PvdA een majeure draai zou moeten maken: weg van het marktwerking, terug naar een overheid die zekerheid biedt. En een overheid die zorgt voor gelijke kansen op zelfbestemming.

De Den Uyl-lezing van Asscher staat symbool voor die omslag. Maar de lezing staat ook symbool voor de omslag van Lodewijk Asscher zelf. Hij was vice-minister-president in het kabinet Rutte-II, dat nog geheel begeesterd was door marktwerking en markt-prikkels. De PvdA heeft het geweten. We zullen de verkiezingsnederlaag van 2017 niet snel vergeten. De lijst werd in 2017 aangevoerd door Lodewijk Asscher, en diezelfde Asscher bewijst nu dat hij van zijn fouten heeft geleerd. Zelden een politicus gezien die zo integer zijn fouten uit het verleden toegeeft. 

Asscher ziet in zijn lezing drie problemen: de toenemende ongelijkheid, de sociale ontheemding en de gemankeerde verzorgingsstaat. De toegenomen ongelijkheid heb ik al aangetipt. Asscher geeft schrikbarende voorbeelden. Dat de 26 rijksten op de wereld evenveel bezitten als de 3,8 miljard armsten. En wat te denken van de enorme verschillen in levensverwachting, ook in Nederland, tussen rijk en arm. En van de kansenongelijkheid in het onderwijs die de laatste jaren alleen maar groter is geworden. 

Met sociale ontheemding verwijst Asscher naar het feit dat mensen steeds meer een vreemde zijn in hun eigen buurt (doordat buren de eigen taal niet meer spreken), in de eigen baan (doordat ze alleen maar een flex-contract hebben) en in eigen land omdat juist de ‘somewheres’ in hun bestaan op de proef worden gesteld, terwijl de ‘anywheres’ zich, zoals hun naam al aangeeft, overal thuis voelen. 

Ten slotte is de verzorgingsstaat zo ingewikkeld geworden dat veel mensen niet de steun krijgen die ze nodig hebben. Maar de verzorgingsstaat is in de neo-liberale era ook verhard. De toeslagen-affaire is daarvan het meest pijnlijke voorbeeld. 

Al deze problemen vragen vooral om een overheid die weer/meer zekerheden biedt. De burger moet bestaanszekerheid worden geboden. De woningmarkt moet weer een woning bieden aan iedereen, de kansongelijkheid in het onderwijs moet worden bestreden, de economie moet werken voor mensen en niet voor aandeelhouders, de marktmacht moet weer worden gebreideld, de grond moet weer van ons zijn en niet van de speculanten. En de verzorgingsstaat moet voor iedereen een baan garanderen. 

Het is een coherent verhaal wat Asscher vertelt. Weg van het marktdenken, terug naar de zekerheid die de overheid hoort te bieden. Het is ook sympathiek om de overheid  iedereen een baan te laten garanderen. Een basisbaan in plaats van een basisinkomen. Toch klinkt in dat voorstel het verlaten neo-liberale denken nog een beetje door: “Je bent alleen succesvol als je een baan kan verwerven.” Ik hoop dan ook dat die verplichte basisbaan nog eens wordt vervangen door een basisinkomen voor mensen die geen werk kunnen vinden, terwijl de overheid tegelijkertijd heel veel banen schept ‘aan de onderkant’. Want die werkloosheid aan de onderkant is mede veroorzaakt door een overheid die vooral op banen aan de onderkant heeft bezuinigd. 

Het is een sympathiek verhaal. Weg van het economisme. Maar het is voorlopig ook nog te veel een verhaal van het ‘terug’. Terug naar een sociaal-democratie die bestaanszekerheid biedt. Een verhaal voor een PvdA die in het reine wil komen met zijn eigen wortels. En juist daarom zijn wellicht de vragen van morgen in het verhaal onderbelicht. 

Ik noem ze. Hoe gaan we om met de klimaatverandering en de verwoesting van ecosystemen op deze overbevolkte planeet? Hoe gaan we om met globalisering, migratie en Europa? Hoe gaan we om met populisme en democratie. Asscher bewijst lippendienst aan het klimaat, aan Europa en aan de democratie. Maar ik gun het hem om bij een volgende Den Uyl-lezing deze drie grote thema’s van vandaag en morgen verder uit te diepen. In het licht van de hervonden sociaal-democratie. Ik neem niet aan dat de sociaal-democratie op die vragen geen antwoord heeft. 

Joop den Uyl: toch vooral een groot politicus #PvdA

augustus 26, 2019 by  
Filed under artikel, Geen categorie

Tien jaar geleden verscheen de biografie van Joop den Uyl van Anet Bleich. Ik verslond de biografie en was teleurgesteld. Niet in het boek, maar in Den Uyl. Joop den Uyl was altijd een voorbeeld voor me geweest. Een gedreven visionair, de aanvoerder van een dominante PvdA. De aanvoerder van dat befaamde kabinet en de aanvoerder van mijn partij. Ik wist dat het niet in alle opzichten een aangenaam mens was, zeg maar: een hork. Ik wist dat het een drammer was, niet in staat tot onderhandelen, omdat een goede onderhandelaar ook iets overlaat voor zijn tegenstander. Maar het was vooral iets anders wat me enorm ging tegenstaan: dat gekwelde Messiasgedrag van die gereformeerde Den Uyl. Dat gevoel uit te stralen dat de toekomst van de hele wereld van jou afhankelijk is. Ik begreep plotseling beter waarom zoveel mensen een hekel hadden aan Joop den Uyl. Eigenlijk had ik het helemaal met hem gehad, nadat ik de biografie van Anet Bleich had gelezen. 

Hoe anders heb ik de recente biografie van Dik Verkuil over Joop den Uyl ervaren. Plotseling zag ik de grootheid van Den Uyl weer, plotseling begreep ik weer waarom zijn dood mij in 1987 zo ontroerde. Plotseling vroeg ik me af waarom ik Joop den Uyl al lange tijd niet meer als groot politicus zag. En die omslag in denken is eigenlijk heel opvallend omdat Verkuil, naar eigen zeggen, veel kritischer over Den Uyl schrijft dan Anet Bleich. Dat blijkt al uit de inleiding, waar Verkuil hilarisch beschrijft welke biografen voor hem op Den Uyl zijn afgeknapt. Biografen die Den Uyl nog persoonlijk hebben meegemaakt. Die hem thuis gingen interviewen, maar als antwoord op alle vragen slechts een lang monoloog kregen (en geen thee). 

In ieder geval heeft Verkuil een heel afgewogen biografie geschreven. Zeer compleet, zonder overcompleet te zijn. Met grote betrokkenheid bij het onderwerp van zijn biografie, maar tegelijkertijd met grote distantie in zijn oordeel. Treffend hoe Verkuil elk hoofdstuk afsluit met een nuchtere analyse van het gedrag van zijn hoofdpersoon. Van heldenverering is zeker geen sprake. 

Welk beeld van Joop den Uyl doemt voor mij op het uit deze nieuwe biografie? 

Het was een visionair. Het was een man die heel lang en heel diep heeft nagedacht over de sociaal-democratie. Wiens visie ons fundamenteel nog steeds veel heeft te zeggen. Natuurlijk, hij leefde in een andere tijd, bovendien was hij een moralist. Maar in de essentie ging het hem om vrijheid en om zelf-ontplooiing. En de fundamentele taak van de overheid om aan een zo groot mogelijke vrijheid van haar burgers bij te dragen. Dat hij daarbij zelf wilde invullen wat goed voor burgers was (geen auto’s, geen overbodige luxe, wel cultuur etc.) zij hem vergeven. En kunnen we ook vergeten als we in de huidige tijd nog eens goed zouden overdenken hoe een sociaal-democratisch gestuurde overheid zou kunnen bijdragen aan de vrijheid van haar burgers. 

Het was geen wetenschapper. Joop den Uyl heeft ergens nog een eredoctoraat gekregen van de Universiteit van Amsterdam. Dat is hem gegund, maar was eigenlijk onterecht. Niet elk groot denker is een wetenschapper. Een wetenschapper twijfelt en gebruikt argumenten om dichterbij de waarheid te komen. Joop den Uyl was zeer belezen en gebruikte alle wetenschappelijke argumenten slechts om zijn politieke visie te ondersteunen. 

Het was een verbinder. Ik herinner me die verkiezingsbijeenkomsten na de val van dat dramatische kabinet Van Agt-Den Uyl, waar honderden op afkwamen om hem te horen spreken. Het was een geweldige redenaar, en dat was hij juist omdat hij verschillende bevolkingsgroepen wist aan te spreken. Ik weet het: in 1977 rekende 40% van het electoraat zich nog tot de arbeidersklasse en tweederde van hen stemde op de PvdA. Maar Joop den Uyl was wel in staat om die arbeidersklasse met de hoogopgeleide elite te verbinden. Later spraken we over de spagaat en tegenwoordig is de arbeidersklasse verdwenen en de hoogopgeleide elite vooral naar andere partijen overgestapt. 

Het was een drammer. Het moet verschrikkelijk zijn geweest om minister te zijn geweest in zijn kabinet (laat staan minister in het mislukte kabinet Van Agt-Den Uyl). Er was nooit ruimte voor een ander standpunt, er was eigenlijk nooit ruimte voor een compromis. Natuurlijk, hij wist heel goed wanneer bepaalde standpunten politiek niet meer houdbaar waren. Maar als hij in een gesprek iets weggaf, wist je dat morgenochtend het terug-onderhandelen zou beginnen. Toch is hem wel verweten dat hij zijn tweede kabinet in 1977 niet met het machtswoord door die verschrikkelijk Partijraad wist te loodsen. Gek genoeg treft dat verwijt altijd Joop den Uyl, terwijl het echte verwijt natuurlijk Piet Reckman treft en niet te vergeten mensen als Ed van Thijn en Hans Kombrink met hun blinde meerderheidsdenken.

Het was een tragische held. Hij beleefde zijn hoogtepunt in 1973 met de komst van zijn kabinet. Dat kabinet heeft veel gedaan voor de onderkant van de samenleving. Maar de lat werd veel te hoog gelegd en daardoor kon het slechts op een mislukking uitdraaien. De formatie van 1977 is door links verprutst. Het eerste kabinet-Van Agt kon zijn tijd volmaken door een zichzelf overschattende oppositie. Het tweede kabinet Van Agt werd door vice-premier Den Uyl een volslagen mislukking. Maar we vergeten te gemakkelijk dat tijdens Lubbers-I de PvdA onder Den Uyl in de peilingen lange tijd op 55 tot 60 zetels stond. En te gemakkelijk wordt Den Uyl verweten dat hij te laat plaats maakte voor een opvolger, waarbij we even gemakkelijk vergeten dat lange tijd niemand aan het niveau van Den Uyl kon tippen. 

Het was een groot politicus. En, het was, denk ik, geen aardige man. Maar waarom zou een groot politicus aardig moeten zijn. 

Bert Middel was toch geen buitenstaander

augustus 16, 2019 by  
Filed under Geen categorie

Bert Middel heeft zijn memoires geschreven. Bert Middel, wie? Bert Middel, een man met een lange staat van dienst in de PvdA. Altijd een beetje op de achtergrond. In Engeland zouden we hem een backbencher noemen. Maar hij heeft veel meegemaakt en goed geobserveerd. 

Ik ken Bert toevallig omdat we jaargenoten en studiegenoten waren. Sociologie in Groningen, 1970. En omdat ik toen al lid was van de PvdA. De Groningse PvdA was in die tijd met Max van den Berg en Jacques Wallage een roerige club. En geen aangename club. Terwijl ik de slangenkuil snel verliet en me overgaf aan de muziek, werd Bert Middel plaatselijk partijvoorzitter. 

Ik geloof niet dat ik Bert na die tijd nog ooit heb gesproken. Ik heb hem wel altijd op afstand gevolgd. In Groningen was het voorzitterschap van de afdeling zijn eindstation. In Assen werd hij raadslid. Na enige omzwervingen werd hij in 1989 met steun uit het Noorden lid van de Tweede Kamer. Dat bleef hij zonder veel zichtbaarheid tot 2002. In 1995 was hij even lid van Provinciale Staten van Drenthe, na een lijsttrekkerschap dat smoorde in interne conflicten. Tussen 2003 en 2007 was hij lid van de Eerste Kamer (dat was me even ontschoten). Tussen 2005 en 2011 was hij burgemeester van Drachten (Smallingerland). En tot slot is hij dijkgraaf in het Noorden van Groningen. 

Ik ken niet alleen Bert, maar ken nog beter het gebied waarin hij heeft geopereerd. Groningen, Drenthe, Friesland. Bert is een geboren Groninger. Opgegroeid in de Oosterpark, in stad Groningen, een authentieke arbeidersbuurt. Bert beschrijft op een heerlijke manier het culturele verschil tussen Groningen en Drenthe. In Groningen noemen ze het beestje bij de naam. In Drenthe houden ze liever hun mond. In Groningen weet je wat je doen staat, in Drenthe hoor je alleen via anderen hoe erover je gedacht wordt. 

Maar wat is het boek meer dan een zeer uitgebreid verslag van een leven in politiek en bestuur? Hoe aardig en vaardig het ook is geschreven. Het is in ieder geval een nauwgezette weergave van de manieren in de politiek en in de PvdA in het bijzonder. En die liegen er niet om. Middel schuwt niet om zijn partijgenoten “kannibalistische partijtijgers” te noemen. Hij hekelt de oligarchie in de Groningse partijafdeling (waar hij toch zelf partijvoorzitter was). Hij hekelt het algemene gebrek aan aandacht van de partijtop.  Ach, laat ik nog maar een paar citaten geven: “De PvdA was en is wellicht nog steeds de partij van (te) grote ego’s. De eigen voortreffelijkheid staat niet ter discussie.” “Het is ieder voor zich en de partij voor ons allen.” “Komt een PvdA-er binnen, komt botheid binnen. Vraag het bodes, vraag het chauffeurs van dienstauto’s, vraag het personeel van koffiekamers, vraag alle ondergeschikten.” “Zet twee PvdA-ers bij elkaar en de verzuring slaat toe.” Al met al: het is verschrikkelijk in de PvdA. En Bert Middel heeft daar zijn hele leven doorgebracht. Je vraagt je af hoe hij het heeft volgehouden. En wat de reden voor hem is geweest om te blijven, als het zo verschrikkelijk was. Overigens valt het gaandeweg op dat Middel ook zelf niet schroomt om veel partijgenoten negatief te kwalificeren. Is dat niet een symptoom van dezelfde cultuur?

Misschien valt de cultuur van de PvdA ook zo op, omdat Middel eigenlijk nergens over de inhoud schrijft. Ja, we horen welke portefeuilles hij mag beheren. Maar over diepgravende opvattingen wordt ons niets gewaar. Politiek en besturen is een kwestie van conflicten oplossen of op zijn minst conflicten overleven. En vooral een kwestie van kandidaat worden gesteld en worden gekozen. En dat gaat niet alleen om de reguliere verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale Staten en Eerste en Tweede Kamer, maar nog veel meer om het interne gerommel rondom de keuze van wethouders en gedeputeerden. En niet te vergeten: wie wordt er lid van het fractiebestuur?!

Het gebrek aan beschouwingen over de inhoud breekt Middel vooral aan het einde van zijn boek op, waar hij een poging doet om aan te geven hoe de PvdA weer betekenis zou kunnen krijgen. Hij komt niet veel verder dan zijn voorkeur voor het socialisme boven de sociaaldemocratie en dan nostalgische verhalen over hoe inspirerend de PvdA vroeger was. Op zijn minst zou ik toch willen weten hoe een nieuwe PvdA zich verhoudt tot globalisering, immigratie, marktwerking, klimaatverandering, om er een paar te noemen. En ik mag toch ook aannemen dat de samenleving is veranderd sinds Bert opgroeide in de Oosterpark in Groningen. Geen woord. 

Maar dat Middel niet even een nieuwe richting aangeeft voor de PvdA is hem vergeven. Tot op heden lukt dat nog niemand overtuigend. Om die reden schuurt het boek voor mij vooral in zijn distantie. In het afstand nemen van de partij. Middel is toch onderdeel geweest van die partij, al die jaren? Juist daarom begint het steeds meer te storen wanneer hij weer ergens excuses voor aanbiedt. Daarbij gaat hij soms wel erg gemakkelijk door het stof. “Alard Beck noemt mijn uitlatingen in de WAO-affaire “beneden niveau”. “Daarin had hij groot gelijk.” Hij stemt in de Eerste Kamer tegen de gekozen burgemeester en meent achteraf dat hij daar “fout zat”. En zo zijn de voorbeelden talloos. Hoe lang blijft spijt nog geloofwaardig? Hoe vaak kan je oprecht spijt hebben van al de dingen die je hebt gedaan? Want één ding is toch echt duidelijk: als je zoveel functies namens de PvdA hebt vervuld, ben je geen buitenstaander meer. 

Een prachtig eerbetoon aan Max van der Stoel @AnetBleich

mei 14, 2018 by  
Filed under artikel

Wat een prachtig eerbetoon aan Max van der Stoel, die biografie van Anet Bleich.  Zorgvuldig, goed gedocumenteerd, evenwichtig en goed geschreven. Ik heb het niet alleen met veel plezier gelezen; het heeft mijn bewondering voor Van der Stoel ook doen toenemen. Een staatsman, van on-nederlandse allure.

Waren we ons dat in die tijd echt bewust? Hoeveel Van der Stoel in de wereld heeft betekend voor de democratie en voor minderheden. Voor de mensenrechten. Dat Van der Stoel als een held in Griekenland is onthaald. Dat er een straat naar hem zijn vernoemd in Tsjechië? Waarom hebben we hem nooit op die manier in Nederland geëerd? Omdat wij niet van politieke helden houden? Of hebben we echt nooit goed beseft hoever hij uitstak boven de rest?

Misschien is nog wel pijnlijker dat Van der Stoel, achteraf gezien, vaak heel erg gelijk heeft gehad. Misschien was hij soms wat te aarzelend, maar in de internationale diplomatie gaat zorgvuldigheid boven haast. Misschien was hij soms iets te Atlantisch, maar dat kwam ook omdat zijn afkeur van dictaturen zowel voor rechtse als voor linkse dictaturen gold. Hoe juist, zouden we nu zeggen.

Veel van zijn inzichten blijken achteraf in ieder geval veel houdbaarder dan de gemakkelijke standpunten die veel van zijn ‘linkse’ tegenstanders innamen. Erkenning van de DDR. Uittreden uit de NATO. Kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland. En omdat Van der Stoel daarover allemaal veel genuanceerder en wijzer dacht, noemde kamerlid Relus ter Beek hem bot ‘kleurloos’. En dat hebben we eigenlijk met zijn allen gewoon laten gebeuren.

Nu zouden we zeggen dat Van der Stoel een heldere, herkenbare visie had. En dat niet alleen. Het is verrukkelijk om in Bleich’s biografie te lezen hoezeer Van der Stoel het politieke handwerk verstond. Misschien is dat op het internationale toneel nog wel veel belangrijker dan in Den Haag. Hier kan nog wel eens geblunderd worden, daar wordt elk klein foutje afgestraft. Van der Stoel was een meester in het politieke handwerk, en werd daarbij bepaald niet altijd door zijn conservatieve departement gesteund. Ja, ook daar verstonden ze het handwerk, maar soms wel tegen de orders van de eigen minister in. 

In 1981 was het verrassend dat Van der Stoel (nog even) terugkwam als minister van Buitenlandse Zaken. Dat was in feite te danken aan één man: Joop den Uyl, zijn oude makker van de WBS uit de jaren 50. En natuurlijk zijn politiek leider en de premier in zijn vorige kabinet. In de PvdA genoot Van der Stoel weinig steun. Pijnlijk, pijnlijk. Het was de tijd dat PvdA-voorzitter Ien van den Heuvel met (VARA-man en lid van het partijbestuur van de PvdA) Jan Nagel naar Oost-Berlijn gingen, waar Nagel de historische woorden sprak dat de Berlijnse Muur “historisch gezien juist was”. Tenenkrommend. Ook toen al. Maar toch. Bij velen bestond in die tijd werkelijk het idee dat die Van der Stoel te conservatief was, niet geschikt was voor Buitenlandse Zaken. Wat is Van der Stoel in die tijd miskend. En wat is het rechtvaardig dat hij nu met deze prachtige biografie wordt geëerd. 

Dankjewel, Anet Bleich!

Links en progressief waren we

december 13, 2016 by  
Filed under artikel

Wat waren we links en wat waren we progressief. In mijn studentenjaren. Het was allemaal oh, zo duidelijk. Als je links was, wilde je verandering. Op weg naar een betere samenleving. Vooral voor de arbeiders. Links en vooruitstrevend waren dan ook synoniemen. Hoe anders is dat nu. De SP wil al jaren niets meer veranderen aan de verzorgingsstaat. Verkregen rechten moeten worden behouden. Maar de SP komt wel nadrukkelijk op voor de arbeidersklasse. En is daarom links. 50Plus komt op voor de verkregen rechten van de ouderen en is in de beleving van velen gewoon ‘rechts’. De VVD meent dat flexibele banen de toekomst hebben, maar Asscher wil de onderbetaalde schoonmakers meer zekerheden bieden. Is Asscher daarom conservatief en de VVD progressief? Wie komt hier op voor de kansarmen? Ja, sommigen spreken al over ‘links conservatief’. ‘Rechts progressief’ zal ook wel bestaan. Het valt niet te ontkennen: D66 roept al jaren dat de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ achterhaald zijn. Of is die conclusie te voorbarig.

Laten we eerst maar eens vaststellen dat het onderscheid tussen links en rechts ook in mijn studentenjaren minder eenduidig was dan ik hierboven suggereerde. Natuurlijk was ‘iedereen’ links en progressief. Zelfs het kabinet was het linkste kabinet dat we ooit in de geschiedenis hadden gehad. Maar in Groningen was ook de Groninger Studentenbond links en progressief. Gesteund door de CPN. En autoritair tot op het bot.

Bovendien was het links-rechts-denken van de jaren 60 en 70 ook maar een momentopname. Voorheen hadden links en rechts een geheel andere connotatie gehad. Lange tijd werden, met name in gemeenten, de confessionele partijen als de rechtse partijen aangeduid en de overige als de linkse. De confessionelen kozen voor behoud en waren conservatief, terwijl de liberalen en de socialisten verandering wilden, vooruitstrevend waren. Was het niet de Anti-Revolutionaire Partij die de Franse Revolutie principieel afwees?

Halverwege de twintigste eeuw verschoven de panelen. De liberalen raakten in conservatiever vaarwater, terwijl de confessionele partijen naar het midden lonkten. De ARP van Aantjes probeerde van het confessionele blok zelfs een progressief blok te maken, confessionele politiek zou christelijk-sociaal moeten zijn. Maar dat werd het CDA nooit. Wel nestelde het CDA zich lange tijd in het centrum van de macht. Het is opvallend dat het CDA van Buma langzaam weer de aloude conservatieve positie begint op te zoeken. Dat Buma zelf van Christelijk-historische huize is, heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

Met de confessionele partijen in het midden werd het links-rechts-schema van de jaren 60 en 70 dominant. Je was links als je opkwam voor de arbeider. Je was links als je opkwam voor gelijke kansen, omdat de kansen op succes in de samenleving zo ongelijk waren verdeeld. Je was links als je de ‘onderkant’ zekerheid wilde geven. Je was links als je de gezondheidszorg niet alleen op risicosolidariteit, maar ook op inkomenssolidariteit wilde baseren. En je was rechts als je dat allemaal niet wilde. Ik geef toe: het was een fraai staaltje framing van links om de eigen politiek vooruitstrevend te noemen. Links wilde een betere wereld, rechts dacht alleen maar aan behoud van de eigen voorrechten.

Dat heldere onderscheid tussen vooruitstrevend links en behoudend recht werd steeds minder houdbaar naarmate de verzorgingsstaat op de tocht kwam te staan. Het ging plotseling niet meer om het verwerven van zekerheden, maar om het verdedigen van verworven zekerheden. Alsof ‘rechts’ plotseling wakker was geworden en had beseft dat niet alleen ‘links’ het prerogatief heeft van een ideale samenleving. Rechts ging zijn eigen neo-liberale samenleving vormgeven. En zo gingen we van nivellering naar denivellering. En van bestaanszekerheid naar flexibilisering. Alles in het teken van de economische groei, en waar die groei neersloeg leek minder belangrijk te worden. Zo werden met name de verschillen in vermogens steeds groter.

Inmiddels was de samenleving op drift geraakt. Veel arbeiders kwamen terecht in het ‘brede maatschappelijke midden’, naar een term van de socioloog Jan Berting. Veel arbeiderskinderen kwamen via de universiteit nog hoger uit. En zo raakte links niet alleen in het defensief omdat de aanval op de verzorgingsstaat was ingezet. Links raakte ook zijn natuurlijke achterban kwijt, waarvoor al die zekerheden waren bedongen.

Niet dat de ‘onderkant’ van de samenleving verdween, want de ontstane ruimte werd door nieuwkomers uit het buitenland weer opgevuld. We noemden ze eerste etnische minderheden, daarna allochtonen en nu moeten we spreken over ‘mensen met een migratie-achtergrond’. Omdat we niet mogen stigmatiseren. En zo moest ‘links’ zich gaan verhouden tot een nieuwe achterban. Een nieuwe klasse ‘waarvoor wij het allemaal deden’. Omdat de arbeiders altijd op de Partij van de Arbeid hadden gestemd, zouden Marokkanen en Turken dat ook weer moeten doen. Ruimschoots werden plaatsen op kandidatenlijst voor hen gereserveerd, zonder dat altijd even duidelijk was hoe ‘links’ de betreffende kandidaten werkelijk waren.

In deze ontwikkeling ligt de kiem voor twee nieuwe breukvlakken besloten. Zo verschoof ten eerste het accent bij ‘links’ naar immateriële en culturele thema’s, nu de ‘sociale kwestie’ opgelost leek. De arbeiders waren immers vervangen door een netjes in het pak gestoken middenklasse die bij banken werkte, bij verzekeringsbedrijven en bij de overheid. Van blue collar naar white collar. Abortus, euthanasie, het homohuwelijk, de vrouwenemancipatie, milieu en niet te vergeten de democratie, het waren de nieuwe thema’s waarop je je kon onderscheiden. Rechts was tegen, links was voor. D66 en GroenLinks zijn hier bij uitstek de partijen die zich links betonen, de confessionele partijen zijn vooral op de ethische kwesties heel behoudend. Vanwege haar liberale gedachtengoed zou de VVD hier links en vooruitstrevend moeten zijn, maar de eigen achterban is eerder conservatief dan liberaal. Ook de PvdA kent die halfslachtigheid. De partijtop, die soms eerder liberaal is dan socialistisch, zou graag links willen zijn in immateriële kwesties, terwijl de traditionele achterban daarmee weinig op heeft. Daarom is de PvdA altijd zo blij als ze kan terugvallen op het oude links-rechts-schema van gelijke kansen en bestaanszekerheid voor iedereen.

Met name in de laatste decennia heeft zich een vierde breukvlak gemanifesteerd. Kosmopolitisme versus nationale eigenheid. De globalisering heeft velen onzeker gemaakt en heeft de positie van velen ook daadwerkelijk verzwakt. De onzekerheid zoekt een zondebok en heeft die gevonden bij de migranten en bij Europa. Het Oekraïne-referendum laat zien dat er vele zijn die zich verzetten tegen een verdere ‘uitverkoop’. Nee, ze willen de klok zelfs nadrukkelijk terugdraaien. We moeten uit de euro, de grenzen moeten dicht, er moeten ‘minder Marokkanen’ komen en Zwarte Piet moet pikzwart blijven.

Op deze links-rechts-as staan PVV en D66 fel tegenover elkaar. D66 is de partij van het optimisme, van het kosmopolitisme dat de eigen achterban veel goeds heeft gebracht. De PVV is de partij van de angst en van de verliezers van de globalisering of op zijn minst van mensen die zich een verliezer wanen. Een liberale VVD zou niet anders kunnen dan hier links te zijn. Voor open grenzen, voor Europa. Maar de partij is zo bevreesd rechtse kiezers te verliezen dat ze nadrukkelijk tegen de PVV aan schuurt. De SP heeft de traditionele achterban van de PvdA hier wellicht het beste begrepen. Het stilzwijgende verzet van de SP tegen de Polen en tegen de migranten in het algemeen, sloot in ieder geval beter aan bij het Volksempfinden in de volksbuurten dan het multiculturalisme van Ed van Thijn. Intussen juichen Frans Timmermans en Jeroen Dijsselbloem over de zegeningen van Europa, terwijl wethouder Marnix Norder zich beklaagt over de ‘tsunami van Polen’ in zijn stad. Op deze nieuwe links-rechts-as is de PvdA op zijn minst al jaren in verwarring. Dan is het moeilijk om verkiezingen te winnen.

Wat is nu links, wat is nu rechts? Wat is progressief en wat conservatief? Ik trek drie conclusies.

Eén: er is niet één links-rechts-dimensie, maar er zijn er zeker drie in de hedendaagse politiek.

Twee: die drie dimensies overlappen elkaar nog maar nauwelijks. Ik ken geen partij die in alle opzichten links of rechts is, of het zou GroenLinks moeten zijn. Ook de PVV is zeker niet alleen maar rechts. De partij trekt naast de kaart van de nationale eigenheid, immers steeds vaker de kaart van de bestaanszekerheid. Daarmee schuiven SP en PVV ook naar elkaar toe. Links is geen ijkpunt meer. En rechts evenmin.

Drie: de begrippen links en rechts vallen niet meer samen met progressief en conservatief. Links wil soms alleen maar behoud (van bestaanszekerheid), rechts wil vaak grote veranderingen. En in die kringen worden veranderingen in de richting van een neoliberale samenleving als zeer vooruitstrevend gezien. En waarom zouden ze dat begrip daarvoor niet mogen hanteren? Wat vooruitstrevend is maakt ieder voor zich uit. Links is in ieder geval niet meer synoniem met verandering, en rechts geenszins met behoud. Het heeft dus nog maar weinig zin om blijmoedig links en progressief te zijn. Zoals we dat in de jaren 70 deden. Links zijn is geen ijkpunt meer. Progressief zijn al evenmin.

De PvdA moet terug naar de achterban

november 22, 2016 by  
Filed under artikel

Wat er in de steden is gebeurd is symptomatisch voor de PvdA. Ideologisch is de partij meegegleden met het denken in termen van globalisering en met het neo-liberale denken van de bovenkant. Het waren ook de mensen met wie de partijleiding zich met meest omringde. Tegelijkertijd verschoof de traditionele achterban naar de conservatieve hoek. Althans naar de hoek die in de neo-liberale tijd als conservatief werd gezien. Bovendien werd een deel van de traditionele achterban chagrijnig, omdat ze steeds maar werden gepasseerd door al diegenen die op de golven van de globalisering hier een plekje zochten dan wel een baan. Daarmee keerden ze zich al snel tegen immigratie en tegen het Europa van de Polen. En dat was tegen het zere been van de spraakmakende gemeente binnen de PvdA. Wij waren voor immigratie, wij waren voor Europa. En wie daar anders over dacht kon beter overstappen naar een andere partij.

Natuurlijk, ik ken het debat in de PvdA. Ik weet dat er steeds weer geprobeerd is om het immigratiestandpunt te ‘verharden’. Ik weet dat Job Cohen de wet door de Kamer heeft gekregen die de instroom van immigranten aanzienlijk indamde. Ik weet dat velen zich hebben verzet tegen de gevolgen van het neo-liberale denken voor de zorg, voor het onderwijs en noem maar op. Ik heb de Joop den Uyl-lezing van Wouter Bos heel goed verstaan, waarin hij terugkwam van een te enthousiast marktdenken. En ik weet dat er ook binnen de PvdA is gediscussieerd over Europa. Maar niet fundamenteel genoeg en de beleidswijzigingen waren dan ook te marginaal. Men bleef uiteindelijk toch geloven dat een voorkeur voor Europa, een voorkeur voor immigratie en een voorkeur voor het neo-liberale denken heel goed aansloot bij het progressieve gedachtengoed. Het was Bram Peper die Wim Kok liet spreken over het afschudden van de ‘ideologische veren’. Ja, in feite is het op dat moment al misgegaan. En zo is de PvdA een partij geworden die het liefst het optimistische levensgevoel van D66 zou willen verspreiden, maar daarvoor intern toch te fundamenteel chagrijnig is om die rol met verve te kunnen spelen.

En zo staat de PvdA op 10-15 zetels in de peilingen. En zo weet de PvdA niet hoe om te gaan met het Oekraïne-referendum. En zo blijft de PvdA nog steeds vol onbegrip over elke stem tegen Europa, elke stem tegen de euro en elke stem tegen de komst van asielzoekers. Het ging ons toch om de internationale solidariteit? Dat Europa weinig met internationale solidariteit te maken heeft, lijkt elke andere partij te begrijpen. Alleen de PvdA gaat de Europese verkiezingen in met de versleten leus ‘sterk en sociaal’, terwijl we allemaal weten dat Europa staat voor een hard neo-liberaal economisch standpunt. Brussel is er niet voor de maatschappelijk zwakkeren.

Maar waarom zou je vasthouden aan je traditionele achterban, als jezelf progressief bent gebleven en de achterban hardhollend conservatief is geworden? Dit is de kernvraag voor de PvdA. En voor de hele progressieve beweging in de Westerse wereld.

Er is niet één antwoord op die vraag. Je ziet het aan Diederik Samsom, die plotseling avances maakt in de richting van GroenLinks. Nu moeten andere partijen wel uitkijken als de PvdA avances maakt. Dat kan er vooral op duiden dat de PvdA in zwaar weer verkeert. Het kan er ook op duiden dat de PvdA weer even snel zal zijn verdwenen als de peilingen beter worden. Quod non. Maar die avances richting GroenLinks zijn in ieder geval geen echte herijking van de positie. Het is de bevestiging van het gevoel dat ‘wij’ goed zitten en onze traditionele achterban verkeerd. GroenLinks is immers de partij van de yuppen, van de succesvollen met het progressieve levensgevoel. [Ik geef toe: dit is een vorm van framing, maar mijn bewering is niet geheel onjuist.]

Waarom zou je vasthouden aan je traditionele achterban, als jezelf progressief bent gebleven en de achterban hardhollend conservatief is geworden? Ik ben lange tijd ook geneigd geweest om het blije progressieve levensgevoel te volgen en die achterban vooral zijn conservatisme te verwijten. Totdat ik ging beseffen dat het ongemak van de traditionele achterban een fundamenteler antwoord behoeft. Want als het hoogste doel van de sociaal-democratie ‘een fatsoenlijk bestaan voor iedereen’ inhoudt, zoals het beginselprogramma het formuleert, waarom zou het fatsoenlijk bestaan van de traditionele achterban ons dan niet ter harte gaan? Hun inkomens blijven achter, en vooral hun vermogens blijven achter, ze zijn onzeker door het verdwijnen van banen, ze voelen zich bedreigd door immigranten, die op zijn minst in hun perceptie hun banen afpakken. Ja, ze discrimineren misschien ook wel, ze zijn misschien wel tegen het homohuwelijk, ze zien in abortus en euthanasie niet grootste verworvenheden van deze progressieve samenleving. Maar hebben ze daarom geen recht op een fatsoenlijk bestaan?

Ik ben socioloog genoeg om niet meteen mee te gaan in verhalen over de boze blanke man. De steun voor Brexit, de steun voor Le Pen, de steun voor Trump, de steun voor Wilders, de steun voor Petry is veel complexer. Maar die steun is er wel. En die steun heeft ongetwijfeld te maken met onzekerheid, met het idee geen grip meer te hebben op de snelle ontwikkelingen om ons heen.

Ja, ik kan begrijpen waarom Europa vele migranten binnenlaat en doorstuurt naar Duitsland en Nederland. Ja, ik kan begrijpen waarom Griekenland veel geld kost aan Europa. Ja, ik kan de gedachte begrijpen dat meer internationale handel uiteindelijk ten goede zal komen aan de welvaart op wereldniveau. Ja, ik weet zelfs dat de internationale handel van de afgelopen decennia de wereld-armoede aanzienlijk heeft teruggedrongen.

Maar ik weet ook dat in Amerika de hele welvaartswinst van de laatste decennia ten goed is gekomen aan de rijken. Ook aan Hilary Clinton, die de verliezers van de globalisering zo pijnlijk en zo onheus als deplorables heeft afgeschilderd. Ik weet ook dat grote groepen in Nederland niet profiteren van de bloeiende kenniseconomie die geen grenzen kent. Ik weet ook dat de florerende steden onbereikbaar zijn geworden voor velen, omdat de prijzen van de huizen te hoog zijn gestegen. Ik weet ook dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt ertoe leidt dat de lonen aan de onderkant onderuit zijn gegaan. En ik weet ook dat alle cultuursubsidies, die oh zo belangrijk zijn voor onze nationale identiteit en voor de aantrekkelijkheid van steden, aan hele volksstammen voorbij gaan. Ja, dank u, de Nationale Opera heeft wereldwijd aanzien.

Die achterban is er dus nog wel, alleen hij stemt niet meer op de PvdA. En de PvdA heeft zich jaren te weinig om die achtervan bekommerd. Dat zou snel moeten veranderen.

Maar bekommeren is iets anders dan achter een groep aan lopen. Jacques Monasch zei laatst wijze dingen in een interview met de Volkskrant. Hij bekommerde zich wel om de oude achterban. Maar tegelijkertijd ben ik bang dat hij als volbloed politicus die herwonnen achterban te veel naar de mond wil praten. Dat hij tegen Europa is, omdat de achterban tegen Europa is. Dat hij voor beperking van de immigratie is, omdat de achterban tegen immigratie is. En dat hij tegen vrijhandelsakkoorden is, omdat de achterban bang is voor het buitenland.

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het gaat niet aan dat de PvdA de achterban naar de mond praat, de PvdA moet zelfstandig oordelen voor welke achterban ze op wil komen. Ik hou van progressieve politiek, ik haat populisme. Doel moet zijn: een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Dat betekent ook een veilig bestaan, en een zeker bestaan, dat betekent mogelijkheden om je zelf te ontplooien, dat betekent gelijkheid van kansen en geen grote ongelijkheden en het betekent menselijke maat. Voor iedereen in deze samelveing. Laten we die uitgangspunten nu eens opnieuw vertalen naar deze tijd.

 

[zie ook: http://www.wimderksen.com/2016/11/17/de-pvda-is-eindelijk-verlost-van-haar-spagaat/]

De #PvdA is eindelijk verlost van haar spagaat

november 17, 2016 by  
Filed under artikel

De PvdA is geen blije partij. Het is de partij van de commissies die de eigen nederlagen moeten analyseren. Bij de VVD drinkt men na een nederlaag een glas bier, bij de PvdA schrijft men een dik rapport. Het effect is overigens hetzelfde. Al twintig jaar wordt in al die evaluatierapporten van de PvdA gesproken over de spagaat. De PvdA was de partij van de hoger- en van de lageropgeleiden, van de culturele elite en van de gewone man, van de universitaire docent en de werklozen. En het was steeds moeilijker om die twee groepen bij elkaar te houden. De progressieve elite en de behoeftige achterban. Als je de huidige opiniepeilingen van de PvdA ziet is er één geruststellende gedachte: die spagaat is er niet meer. De behoeftige achterban trekt langzaam naar SP, PVV, 50Plus en consorten. En nu de behoeftige achterban weg is, is er voor de progressieve elite ook geen reden meer om de overstap naar D66 of GroenLinks uit te stellen.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op dit punt ontluisterend. In succes-steden als Amsterdam en Utrecht, ging de winst naar D66 en GroenLinks, in het armlastige Rotterdam ging de winst naar Leefbaar. In Den Haag wist D66 nog net de PVV voor te blijven. De PvdA kwam er niet meer aan te pas. Zo hebben Amsterdam, Rotterdam en Utrecht op dit moment geen PvdA-wethouders meer. Den Haag heeft er nog één, Rabin Baldewsingh. Ja, in Eindhoven hebben we nog Staf Depla. Enige decennia geleden had de PvdA in Rotterdam nog de absolute meerderheid. En was de partij dominant in Amsterdam en dominant in Den Haag. Je zou zeggen: of de PvdA heeft de verkeerde keuzes gemaakt of de tijden zijn zodanig veranderd dat er voor een PvdA geen plek meer is. Laat ik zeggen: de tijdgeest heeft de PvdA in de steden niet meegezeten, terwijl bovendien de verkeerde keuzes zijn gemaakt. Ik ga die stelling hier verder verdedigen.

De arbeider verlaat de leiding van de partij

Vooral in de universiteitssteden zag je in de jaren 70 de lokale partijleiding snel van samenstelling veranderen. Het aantal studenten nam snel toe en studenten namen de leiding van de partij over. Het was de tijd waarin Max van den Berg en Jacques Wallage de echte Groninger Wim Hendriks scrupuleus uit de partij werkten. Elke stad kende dat soort gevechten, waarbij uiteindelijk de nieuwe elite (van vrijgestelden) de macht overnam. Daarmee verdween toen al de spagaat uit de top van de partij (arbeider/ vakbond versus progressieve elite).

Die nieuwe elite was erg gevoelig voor het neo-liberale denken in de jaren 90. Zij hadden zich immers zelf ook opgewerkt via de universiteit. Je merkte het overal in de partij. Je kwam steeds meer mensen tegen die alleen vanwege de machtsvraag voor de PvdA hadden gekozen, maar mentaal veel dichter bij GroenLinks stonden. De PvdA was daarmee voor de nieuwe elite niet meer de partij van de arbeider. De vakbond kon hier geen tegenwicht bieden, omdat dezelfde processen zich binnen de vakbeweging afspeelden. Wim Kok had Nyenrode en niet de fabriek van binnen bestudeerd. En de SP sprong al snel in het gat dat de PvdA achterliet.

De achterkant van de Triomf van de stad vergeten

Tegelijkertijd maakten de steden een enorme ontwikkeling door. De industrie en de havens waren in de jaren 50 en 60 nog bepalend. De steden verpauperden in die tijd en de overheid hielp de nieuwe burger aan een huis in een groeikern. In de jaren 70 zag je de omslag. De stadsvernieuwing begon aan een enorme opmars. Hele wijken werden verbouwd. Corporaties en PvdA-wethouders speelden daarin een grote rol. Hier ging het voor de PvdA nog echt om de traditionele achterban. Sociale huurwoningen! Tot in de jaren 90 bouwden onze grote steden 80% sociale huur. En toen keerde het tij echt. De stad werd overgenomen door de hogeropgeleiden, door de kenniswerkers. De industrie was inmiddels geheel verdwenen, de havens verschaften steeds minder werk. En wie zijn stad vooruit helpen moest ruimte gaan bieden aan hoogopgeleiden en aan hogere inkomens. Dat zijn de mensen die de werkgelegenheid in hun kielzog meenemen. Er moeten dus dure woningen worden gebouwd, en geen sociale huurwoningen. Er moet worden ingezet op cultuurpaleizen en niet op bibliotheken. De gentrification moet worden bevorderd.

Het past allemaal heel goed in het neo-liberale denken. Geef de sterksten de ruimte. Vanuit de onjuiste gedachte dat het dan met de kansarmen ook wel beter gaat. Want de Triomf van de stad heeft ook een keerzijde, een achterkant. Zo kent het welvarende Amsterdam ook heel veel werklozen en heel veel mensen onder de armoedegrens. Alleen worden ze steeds onzichtbaarder omdat ze naar de randen van de stad worden verdrongen, of zelfs erover heen. Ik kan begrijpen dat de PvdA-wethouders hebben meegedaan met het versterken van hun stad. Dat is hun taak en hun plicht. Maar naar mijn gevoel hebben ze te weinig aandacht gehad voor al die mensen die niet beter werden van de Triomf van de stad. D66 koos voor de hoogopgeleide bovenkant, de SP koos partij voor de verdrevenen en de Leefbaren en de PPV spinden garen bij de onvrede bij veel bewoners over de snelle ontwikkelingen. De PvdA koos overwegend voor het verblindende licht van de Triomf, maar werd daarmee te veel D66 light om het echte D66 te kunnen verontrusten. Zie hoe D66 de PvdA in Amsterdam knock out sloeg. De PvdA koos voor de globalisering, voor het neo-liberale denken en verloor de eigen achterban uit het oog

Het einde van de verzorgingsstaat

Als sinds de jaren 70 werd gesproken over de onhoudbaarheid van de verzorgingsstaat. Het was te duur. Het was te bureaucratisch en het maakte mensen te afhankelijk. Maar voorlopig gingen we nog wel even door. Pas in de jaren 90 werd de roep om participatie echt gehoord. De bijstand moest geen vangnet meer zijn, maar een trampoline naar nieuw werk. Er kwamen gesubsidieerde banen, maar die werden geen succes. Zolang die gesubsidieerde banen er waren konden de PvdA-wethouders nog wel gloriëren. Maar daarna lag het accent meer en meer op tegenprestaties. Rotterdam had in de jaren 90 meer dan 60.000 bijstandsgerechtigden, in de jaren van de kredietcrisis amper de helft van dat aantal. De tijd van de hangmat was definitief voorbij. Recentelijk hebben we vergelijkbare ontwikkelingen gezien bij de decentralisatie van de jeugdzorg, de participatiewet, de AWBZ. Al weer moest er aan rechten van zwakkeren worden getornd en alweer stond de PvdA erbij en keek ernaar.

Bovendien koos de PvdA in de twee paarse kabinetten voor meer marktwerking. Het was de tijdgeest, het zij toegegeven, maar de PvdA gaf er te gemakkelijk aan toe. Pas in 2008 gaf Wouter Bos openlijk toe dat het borgen van die publieke belangen in de private sector toch ook wel erg ingewikkeld was. En dat je om die reden vaak beter niet kan privatiseren. En beter niet het marktmechanisme kan vertrouwen. De economen hebben dit debat in de PvdA te veel gedomineerd en veel te laat is ingezien hoe vervreemdend marktwerking kan uitwerken op het gebied van onderwijs en zorg. En waar niet? Het is begrijpelijk dat de kiezer deze problemen de VVD niet snel zal aanrekenen. En het is heel begrijpelijk dat de kiezer de PvdA de problemen van marktwerking wel aanrekent, omdat de PvdA nog altijd suggereert op te komen voor degenen die zich niet op basis van vermogen of intelligente weten te redden.

De achterban verschiet van kleur

Het is veel te simpel om te stellen dat de PvdA van zijn traditionele achterban is vervreemd. Hoezeer dat ook het geval is. Maar die achterban heeft zelf ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel gelijke kansen in het onderwijs nog altijd een ver ideaal is, hebben veel jongeren uit de traditionele achterban van de arbeiders hun weg op de maatschappelijke ladder gevonden. Vervreemding van de PvdA ligt dan al snel op de loer. Zeker als men zich gaat vergelijken met groepen die meer zorg nodig hebben van de overheid én dat ook krijgen. Dus niet alleen toegenomen welvaart en toegenomen maatschappelijke kansen hebben een rol gespeeld bij het afscheid van de PvdA, maar ook miskenning. Intussen keek de partijleiding vooral naar de koopkrachtplaatjes. We groeiden hard in de jaren 90. De inkomensongelijkheid nam wel iets toe, maar was nog steeds klein in vergelijking met het buitenland. En Diederik Samsom laat niet na om te melden dat de inkomensongelijkheid in de afgelopen kabinetsperiode weer kleiner is geworden. Daarop mag hij ook trots zijn, maar het is niet voldoende. En dat staat nog los van de ongelijkheid in vermogens die juist groter is geworden.

Tegelijkertijd ontstond er een nieuw precariaat. Asielzoekers bleven komen, en familie kwam er vaak achteraan. De procedures duurden veel te lang. En inmiddels scoren de allochtone Nederlanders relatief laag. Meer werkloosheid, lagere opleiding, lager inkomens. De PvdA heeft hier opvallend staan slapen. Het multiculturalisme van Ed van Thijn heeft hier te lang de boventoon gevoerd. Terwijl het zo simpel was geweest als we de allochtonen als witte (wel of niet boze) mannen hadden behandeld: iedereen hoort hier kansen te krijgen om zijn eigen weg te vinden (dus bestrijding van discriminatie, goed onderwijs, goede arbeidsmarkt-toeleiding) en iedereen heeft zich hier aan de wetten van de democratische rechtsstaat te houden. Helaas stond bij de PvdA de positieve discriminatie vele hoger aangeschreven. Ook binnen de partij. Toen Wouter Bos daar een keer voor waarschuwde werd hij meteen afgebrand. Helaas had hij hij heel erg gelijk, zoals we op Rotterdam Zuid onder andere hebben kunnen zien. Cliëntelisme hoort niet thuis in een politieke partij en zeker niet in een progressieve. En als de traditionele achterban zich miskend voelt, is het vooral hierom. Het gevoel dat de nieuwkomers meer rechten hebben en minder hard worden aangepakt. Ik vrees dat dat gevoel grond heeft.

Aandacht voor de winnaars

In het neo-liberale denken gaat de meeste aandacht altijd naar de winnaars. En de PvdA ging mee in dat denken. Het was de tijdgeest. Zoals de partij ook meeging in het kosmopolitisme. Onze steden en ons land moesten meegaan in de vaart de volkeren. Het Europese project moest van harte worden ondersteund. Want hoe meer uitwisselen van mensen, diensten, kapitaal en kennis hoe hoger de economische groei zou zijn. Hoewel ook op die laatste stelling nog wel wat valt af te dingen. Eén ding werd in ieder geval vergeten: dat die economische groei, dat die nieuwe welvaart niet overal zou neerslaan. Zoals het aanleggen van een weg tussen twee steden altijd de totale welvaart vergroot, terwijl dat tegelijkertijd vaak ten koste van één van beide gaat. Natuurlijk hebben de Poolse chauffeurs de welvaart in Europa vergroot, maar ze hebben de Nederlandse chauffeurs hun banen ontnomen. Natuurlijk hebben de internationale kenniswerkers in de steden de welvaart vergroot, maar ze hebben de kansarmen uit de gentrificerende wijken geduwd. Natuurlijk getuigt het van internationale solidariteit om asielzoekers op te nemen, maar tegelijkertijd hebben statushouders voorrang bij sociale huurwoningen op de autochtone bevolking.

Ik vrees dat de aandacht van de PvdA voor de winnaars haar het zicht op de verliezers heeft ontnomen.

 

[zie ookhttp://www.wimderksen.com/2016/11/13/pvda-ga-je-voor-je-achterban-of-voor-je-politieke-visie/]

#PvdA: ga je voor je achterban of voor je politieke visie

november 13, 2016 by  
Filed under artikel

Ik weet het: de werkelijkheid is altijd genuanceerder. Wie de cijfers van de Amerikaanse presidentsverkiezingen beter analyseert, weet dat het niet alleen ging om de blanke oude man met een inkomen beneden modaal. In werkelijkheid heeft de meerderheid van de Amerikanen die beneden modaal leven, op Clinton gestemd. We weten ook dat opvallend veel Latino’s op Trump hebben gestemd. En we weten dat Trump 1 miljoen minder kiezers had dan de verliezende Romney in 2012. Ja, Clinton verloor vooral van zichzelf: ze had nota bene 5 miljoen minder kiezers dan Obama in 2012.

Verkiezingen laten zich dus moeilijk in oneliners vatten. Het gaat altijd om kleine verschuivingen in het electoraat. Het gaat altijd om mensen die dit keer niet stemden en de vorig keer wel. Maar de verschuivingen in Amerika zijn onmiskenbaar en laten zich misschien wel het beste aflezen aan het Democratisch verlies van Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, de zogeheten Rust Belt. De oude industriegebieden, die zo lang voor de Democraten kozen, kozen nu in meerderheid voor Trump. En ook in de rest van het land waren het vooral de ouderen en de lager-opgeleiden buiten de grote steden die voor Trump kozen. Bovendien tekent zich hier een patroon af dat we al zo goed kennen. Denk aan Brexit. Ook daar demonstreerde men na afloop in de steden tegen een uitslag die vooral door het platteland was bepaald. Denk aan onze eigen referenda. Bij het Oekraïne-referendum stemde het hoogopgeleide en rijke Amsterdam en het hoogopgeleide en rijke Utrecht in meerderheid voor. In Rotterdam en en Den Haag gaven juist de arme en laagopgeleide delen de doorslag in een negatieve stem. Net zoals gebeurde op het het vergrijsde platteland.

Het deed me denken aan een klein publiek debat dat ik ooit voerde met Ruud Koole, indertijd voorzitter van de Partij van de Arbeid. Het was een half jaar voor het referendum over Europa. Ik zat een politieke bijeenkomst van de partij voor en Ruud opende de bijeenkomst met een uitgebreid statement over het belang van Europa. Hij ging ervan uit dat PvdA-ers vanzelfsprekend ‘voor’ zouden stemmen bij het komende referendum. Ik vroeg hem of we daar in de partij geen debat over zouden moeten hebben. Ruud was eerder verbaasd dan verbolgen over die vraag. Zo had hij het nog niet gezien.

Het tekent te meer dat de progressieve beweging, en met name de PvdA, het contact met een groot deel van de achterban is kwijtgeraakt. Ik laat even in het midden of dat ook voor de conservatieve beweging geldt. Daartoe voel ik me niet aangesproken, dus die zullen dit probleem eventueel zelf maar moeten oplossen. Want na het referendum bleek dat een duidelijke meerderheid van de PvdA ‘tegen’ had gestemd. Tegen Europa, tegen de elite, tegen de ongrijpbaarheid van het bestaan. Ik vrees dat deze achterban de partij inmiddels heeft verlaten en dat een duidelijke meerderheid van hen die zijn gebleven, wel voor Europa is. Dan is het inderdaad logisch om aansluiting te zoeken bij GroenLinks. Ook libertair, ook elitair, ook grootstedelijk, ook kansloos om de grootste partij te worden. En we laten de achterban aan SP en PPV. En aan de nieuwe club van Jacques Monasch.

Daarom is het ook zo jammer dat, om wat voor redenen ook, Jacques Monasch niet meedoet met de lijsttrekkersverkiezing van de PvdA. Diederik Samsom en Lodewijk Asscher vertegenwoordigen te veel het grootstedelijke progressieve gedachtengoed dat bovendien vooral bij hoogopgeleiden aanslaat. Jacques Monasch lijkt vooral te kiezen voor de traditionele achterban van de PvdA. Eerlijk gezegd: ik weet nog niet op wie ik had moeten stemmen. Daarvoor loop ik met te veel vragen. Daarbij is voor mij de cruciale vraag: moet je je traditionele achterban trouw blijven als je eigen politieke opvattingen daar niet meer worden gedeeld? Ongeacht of de achterban dan wel de leiding van mening is veranderd.

Het is overigens niet boud om te beweren dat vooral de politieke leiding van de traditionele achterban is vervreemd, gesteund voor een grootstedelijke hoogopgeleide elite. Europa heeft nooit op veel liefde kunnen rekenen van de modale en beneden-modale Nederlander. Dat zelfde geldt voor al die neo-liberale experimenten die veel zekerheden hebben weggenomen en waarvan de winsten vooral aan de bovenkant van de samenleving zijn neergeslagen. Daarmee heeft de leiding van de PvdA altijd een enorm risico genomen door én de globalisering met de EU als ons symbool én het neo-liberale denken te omarmen.

Laat duidelijk zijn: een partijleiding heeft het volste recht om zich van haar achterban te vreemden als ze weloverwogen meent dat er andere politieke keuzes moeten worden gemaakt. En als die traditionele achterban niet meegaat, heb je al partijleiding het volste recht om een nieuwe achterban op te bouwen. Helaas hebben de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat dat tot op heden nog niet is gelukt. In de hogeropgeleide steden verloor de PvdA aan D66 en in de lageropgeleide steden aan de PPV en de Leefbaren.

Het valt overigens ook niet uit te sluiten dat de traditionele achterban van de PvdA zich van de leiding heeft vervreemd. In de PvdA bestond historisch immers altijd wel een zekere neiging om over de grenzen heen te kijken. Niet voor niets zingen we op het partijcongres nog altijd de Internationale. En het zijn socialisten geweest die in Europa vaak het voortouw hebben genomen. De achterban ging schoorvoetend mee. Maar het gedoe met de euro en met Griekenland heeft de traditionele achterband ongetwijfeld definitief van de partijleiding vervreemd. Zoals de PvdA in 2007 bij de verkiezingen ook al werd afgestraft vanwege het feit dat met de uitslag van het Europese referendum in feite niets werd gedaan. Zoals de PvdA ook nu weer toestaat dat met de uitslag van het Oekraïne-referendum niets wordt gedaan.

Terug naar mijn centrale vraag: moet je je traditionele achterban trouw blijven als je eigen politieke opvattingen daar niet meer worden gedeeld? In eerste instantie ben ik geneigd ‘nee’ te zeggen. Mijn politieke overtuiging is me uiteindelijk liever dan het aantal zetels dat ik ermee kan verdienen. Maar in tweede instantie ga ik twijfelen. Niet alleen omdat ik verwantschap voel met die oude achterban. Maar omdat ik er niet meer zeker van ben dat ik mijn fundamentele politieke overtuiging in de juiste politieke keuzes heb vertaald. Moet ik voor het neo-liberalisme zijn als dat ertoe leidt dat de verschillen in vermogens drastisch toenemen en de winsten vooral aan de bovenkant van de samenleving terechtkomen? Moet ik voor Europa zijn als de Polen de banen aan de onderkant wegkapen voor de neuzen van ‘onze’ eigen mensen? Of mag ik helemaal geen onderscheid maken tussen Polen en ‘onze’ eigen mensen? En wie beschermt dan wat vroeger ‘onze’ eigen mensen waren? Moet ik voor immigratie zijn als immigranten onze banen weigeren omdat ze te weinig opleveren in vergelijking met de uitkeringen die ze ontvangen en die door ons allen, ook door ‘onze’ eigen mensen worden opgebracht?

Dus voordat de PvdA haar traditionele achterban definitief loslaat zou het goed zijn om nog eens fundamenteel om ‘onze’ eigen principes af te zetten tegen de nieuwe werkelijkheid waarin we inmiddels leven. Ik ga in volgende blogs een poging doen. Niet voor de PvdA maar gewoon voor mezelf.

 

[vervolg op http://www.wimderksen.com/2016/11/11/optimisme-van-apechthold-is-optimisme-van-de-rijken/]

Aan Adri Duivesteijn: over de toekomst van de PvdA

september 23, 2014 by  
Filed under artikel

Je hebt een mooi essay geschreven over de PvdA [De PvdA staat met transactiedenken eigen waarden in weg]. Het is een integere zoektocht. Je vraagt je af hoe de partij er in de peilingen zo beroerd voor kan staan. Veel is volgens jou fout gegaan met het uitruilen van standpunten waarmee dit kabinet tot stand is gekomen. Je daagt uit om terug te gaan naar onze beginselen. Velen zullen zich herkennen in het beeld dat je schetst. Ik zou het ook graag met je eens willen zijn. Maar het lukt me niet. Laat ik zeggen wat ik zie. En waarmee ik worstel.

De partij heeft een paar slechte verkiezingen achter de rug en de polls wijzen in dezelfde richting. Tegelijkertijd zie ik een kabinet dat grote stappen durft te zetten. Stappen die ook echt nodig waren: hypotheekrenteaftrek, pensioenleeftijd, AWBZ, transformatie ontwikkelingssamenwerking, begroting op orde, flexibilisering arbeidsmarkt. En dat kan de partij op haar conto schrijven. Bovendien levert onze partij een aantal fantastische bewindslieden, die het niet verdienen dat we in de partij zo mopperen.

Natuurlijk, het is allemaal erg pragmatisch bij Rutte II, maar ja, dat was het bij Paars ook. Eigenlijk is dat bij elk Nederlands kabinet het geval. Coalitiekabinetten kunnen slechts beperkt regeren vanuit ‘een visie op de samenleving’ zoals jij dat graag zou zien. Je hebt altijd compromissen nodig. En dat geldt zelfs als maar één partij aan de macht is. Bovendien zijn creatieve compromissen volgens jou altijd beter dan uitruilen onder leiding van Wouter Bos. Geen idee of dat waar is.

Je overtuigt me in ieder geval niet als je verwijst naar het kabinet Den Uyl. Je schrijft zelfs dat we ‘verwend’ waren met Den Uyl. Als er nu één kabinet is geweest waarvan het imago bij de aanhang afweek van de dagelijkse praktijk, dan is het wel het kabinet Den Uyl. Veel visie én veel brokkelige compromissen. Veel ideologisch gepraat én veel valpartijen. En Joop die alle lasten van de wereld voor ons op zijn schouders nam. Ik was er toen enthousiast over, maar ik moet er niet meer aan denken. Ik denk liever voor mezelf.

Ik begrijp goed dat je je essay begint met de Schilderswijk, waar je bent geboren en waar de sociaal-democratie (met anderen!) veel tot stand heeft gebracht. Maar de tijd heeft niet stilgestaan. En het lijkt soms of iedereen in de partij met die verwijzing naar vroeger, naar toen, moet beginnen om ons bestaansrecht te bewijzen. Hoe is het mogelijk dat in het mooie Van Waarde-project nog steeds wordt gesproken over ‘verheffing’, als eigentijds ideaal? Wat toen goed was, is nu wel erg paternalistisch voor een partij die op de eerste plaats naar vrijheid zegt te streven. Ja, voor iedereen.

Ons belang moeten we dus niet definiëren vanuit de Schilderswijk van toen en niet vanuit Den Uyl van toen en niet vanuit de jaren 60 van toen, maar vanuit de problemen van vandaag en met name van de toekomst. Een echte progressieve partij heeft de blik op de toekomst en niet op het verleden. En dan leven we in een land met ongelijkheid en met veel kansen. In een land met een redelijk bestaansminimum. In een land waarin de overheid soms kansen biedt, maar ook vaak kansen om zeep helpt door haar verstikkende bureaucratie (die vaak voortkomt uit het streven iedereen gelijk en rechtvaardig te behandelen). We leven in een land waarin technologie een enorme revolutie veroorzaakt, met kansen en bedreigingen. We leven in een land waarin de temperatuur aangenaam stijgt, maar waarin de klimaatverandering toch drastisch tot staan moet worden gebracht. We leven in een wereld waarin geloof en racisme nog steeds aanzetten tot geweld.

In die samenleving past geen oude retoriek en het steeds teruggrijpen naar de overheid. En let wel: ik zeg dit niet speciaal tegen jou. Ik zeg het in het algemeen tegen de partij en tegen mezelf. Ik vrees dat het denken over de toekomst van de partij te veel wordt bepaald door ouderen. Door grijze mensen. Het contrast met Pechtold vind ik treffend. Wij willen voor elk probleem in het onderwijs zelf een oplossing bedenken, hij haalt zo af en toe blij een miljard binnen. In de terechte gedachte dat het onderwijs zelf het beste kan bepalen hoe dat miljard moet worden besteed.

‘Politiek’ heeft voor de nieuwe generaties een heel andere betekenis dan voor de jaren 60-generatie. Het is de kunst om daarbij aan te sluiten. D66 slaagt daarin veel beter dan wij. Ik zie in mijn collegezalen veel lieve mensen, druk bezig met hun volgende feest, gezagsgetrouw, en erg verwend. Alleen de migranten zie ik soms vechten voor hun nieuwe toekomst. En dat laatste is heel mooi om te zien. Maar ook zij denken anders over politiek. Maar wat ik echt mooi vind in mijn collegezaal: er is niemand die denkt dat hij voor ons allen de toekomst moet wijzen. En ook dat geeft een grote vrijheid.

Je ziet: ik kom veel minder ver dan jij. Ik zou jaloers op je moeten zijn. Jij weet waar je heen wilt. En dat is mooi.

Hoe D66 en populisten de steden van de PvdA overnamen

april 18, 2014 by  
Filed under De Stad

De raadsverkiezingen liggen achter ons, de collegevorming nadert zijn einde en de voortekenen zijn duidelijk: D66 gaat de dominante positie van de PvdA in verschillende steden overnemen. Dominant was de partij al in Utrecht en Nijmegen. Nu ook in Amsterdam, Den Haag, Groningen etc. Is dit een tijdelijk fenomeen of is er meer aan de hand?

Het valt me op dat deze vraag in de media nog nauwelijks aan bod is gekomen. Als het om een tijdelijk, bijna toevallig fenomeen gaat, is dat logisch. Dat geldt niet als er sprake zou zijn van een structurele verandering van het politieke landschap in de grote steden. Er zijn twee argumenten die pleiten voor een tijdelijke afwijking van het traditionele beeld. Ten eerste heeft de PvdA in het hele land, ook in de kleinere gemeenten ongeveer eenderde van zijn zeteltal verloren. Dat duidt op een landelijke trend en dat duidt er weer op dat we de oorzaken op landelijk niveau moeten zoeken. De kiezer staat nog niet te stralen bij het kabinet Rutte-Asscher en de glans is van Diederik Samsom af. Zou allebei heel goed kunnen. Ten tweede is D66 al jaren een vluchtige partij die soms prachtige scores maakt en nog geen tien jaar later weer de opheffing nabij is. Pechtold is een uitstekende leider en een natuurlijke opvolger dient zich niet aan. Ook dat relativeert de winst van D66.

Maar je zou evengoed een andere redenering kunnen volgen. Het is bekend dat de steden steeds meer de brandhaard van de economie zijn. Dat de hogere inkomens en met name de hoger-opgeleiden steeds meer in de steden blijven hangen, na de afronding van hun studie. We weten dat bedrijven op die hoger-opgeleiden afkomen (in plaats van dat hoger-opgeleiden verhuizen naar een bedrijf). We weten dat de kansarmen naar de randen van de steden worden verdreven, niet zelden over de gemeentegrens heen. Vanouds moet de PvdA het hebben van de beneden-modale kiezer en van een intellectuele elite. Die eerste achterban verdwijnt uit de steden, vertoont een lage opkomst en keert zich voor een deel af van de PvdA. Sommigen kiezen voor de SP, en migranten kiezen minder automatisch voor de PvdA (hetgeen ook geheel logisch is). D66 daarentegen vaart wel bij bevolkingsgroepen die luisteren naar innovatie en onderwijs: de nieuwe stedelingen.

Het is bekend dat de ‘triomf van de stad’ ook een schaduwzijde heeft. Niet alle steden zijn de winnaars. Rotterdam is niet in handen van D66 maar van Leefbaar gevallen. Rotterdam is nu juist ook een stad waaraan de ‘triomf’ voorbij lijkt te gaan. Zoals dat ook geldt voor sommige groeikernen, als Spijkenisse, Almere, maar ook Zoetermeer. En voor  meer perifere steden als Enschede,  Emmen, enzovoorts. In dat soort steden nemen de populistische en de  lokale partijen het van de PvdA over te.  En zo laat de uitslag in Den Haag zich zo goed vertalen. Den Haag is enerzijds een triomferende stad, met dat sterke merk ‘internationale stad en vrede en recht’. Het is ook de kant van het ‘zand’. Het ‘veen’ in Den Haag laat de schaduwzijde van de ‘triomf van de stad’ zien: de verliezers van de globalisering, de lager-opgeleiden. Hoe opvallend dat de verkiezingen in Den Haag een tweestrijd waren tussen D66 en PVV, die op het laatste moment door D66 werd gewonnen.

Natuurlijk, de PvdA kan de nieuwe hoogopgeleide stedeling én de teleurgestelde kansarme weer terugwinnen bij een volgende verkiezing. Maar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 kunnen ook een voorbode zijn geweest van een nieuwe politieke verdeling van de steden.

Volgende pagina »